Nieuwsbrief 5 (6 november 2019)

Ook nu zal het even noodzakelijk zijn de voorbereidingen t.a.v. de veranderingen die op het aardse zal plaatsvinden nogmaals onder de aandacht te brengen.

Weet dat enige contanten noodzakelijk zullen zijn daar het ontbreken van het digitale toegang tot het bankwezen bemoeilijken zal.

Verzorg een kleine voorraad gegaarde levensmiddelen en voorzie je van een voorraad water opdat ook je vochthuishouding op peil blijft.

Ook een kleine voorraad van medicijnen,die, noodzakelijk voor sommigen, dagelijks gebruikt dienen te worden, overbruggen de periode waarin apotheken soms moeilijk bereikbaar zullen zijn in verband met hun beperkte voorraad.

Zorg ook voor een voorraadje verzorgingsmiddelen, opdat je persoonlijke hygiëne niet in het gedrang komt. Dit omdat de voorzieningen enige tijd overbelast kunnen geraken door overmatig gebruik.

Weet dat geen enkel nood aan de orde zal zijn, enkel dat wat de mens aankan wordt tenvolle benut, teneinde de groei van de mens mogelijk te maken.

Benut je kwaliteiten tenvolle, zij laten jou groeien naar een niveau wat jou zal leiden naar het doel waarvoor je kwam.Verheug je op de toekomst.

De jou toegewijde Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 4 (22 oktober 2019)

Graag willen wij jullie laten weten op welke wijze jullie deelgenoot kunnen zijn van de komende gebeurtenissen.

Al op de hoogte zijnde van de grote onrust op veel aardse vlakken, vergunnen wij jullie nu een zicht op de periode die over niet al te lange tijd aanbreekt. Weet dat er enkele voorzieningen kortstondig uitgeschakeld zullen zijn, dit ter vervanging van een ander besturingssysteem van het internet, dat nu op velerlei wijze misbruikt wordt.

Ter voorkoming van ongemakken laten wij jullie hiermee al kennis maken, zodat jullie voorbereidingen kunnen treffen je te voorzien van andere communicatiemiddelen. Schriftelijk en mondeling communiceren zal enige tijd aan de orde zijn.

Wees hier niet verontrust door, enkel het besturingssysteem wordt aangepast en er zal voldoende instructie komen bij het gebruik van de nieuwe methode. Verheugen jullie je op een weer zuiver internet, dat misbruik onmogelijk maakt, hetgeen de oorzaak was voor deze ingreep.

Nu, groeiend naar een niveau waarin wij weer in vrede en liefde verenigd zullen zijn, is dit gebruik van internet volkomen ongepast, en mogen wij dit medium weer in volstrekte zuiverheid benutten, bedoeld om familie- en vriendschapsbanden in stand te houden, alsook het bereik van gezondheidsinstanties mogelijk maken.

In eerste instantie zullen jullie ontdaan zijn, maar spoedig zijn de herstelwerkzaamheden tot een goed einde gebracht en verheugen jullie je op de ontstane mogelijkheden, een zuiver beeld gevend van de werkelijkheid, losgekoppeld van fake-nieuws en vele onbenodigdheden die tijdverslindend jullie aandacht opeisen.

Ontdek hierdoor ook weer jouw mogelijkheden, dat wat in je diepste zelf leeft.
Beschouw de komende tijd als een rustperiode, een ontdekkingsreis naar jezelf.
Verheug je op de toekomst.

Weet dat wij jullie de weg zullen wijzen in het hergebruik van internet.
Wij staan jullie bij.

De Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 3 (13 oktober 2019)

Graag vragen wij aan jullie, lieve aardebewoners, de medewerking om het creëren van de Nieuwe Aarde op doeltreffende wijze uit te voeren.

Geraakt door jullie wil de aarde te hervormen naar een leefbare en gezonde planeet, beogen we de volgende stap te bereiken.

Wetend van de grote onrust op het aardse vlak is het nu van belang de inzet tijdelijk te verplaatsen naar hetgeen nu de volle aandacht vraagt.

Jullie, lieve aardbewoners, op de hoogte zijnde van de kracht van jullie wil datgene te bereiken wat de aarde nodig heeft, mogen nu je aandacht volledig schenken aan de nooddruftige vluchtelingen, nu weer bijzonder kwetsbaar door de ingrepen van regeringsleiders die enkel hun macht nastreven op een wijze die zowel de aarde als de aardbewoners op geen enkele wijze dient.

Richt al je licht en liefde op hen die nu weer getroffen worden door deze mensonterende praktijken, laat het hart van hen door jullie liefde en licht geraakt worden, opdat zij mogen ervaren niet alleen te staan in hun leven, maar mogen uitzien naar een voor hen draagbare vorm van leven, voorzien van huis en haard waar ook ter wereld.

Schenk hen door jullie licht en liefde de kracht te verwerven die zij nodig hebben de schrikwekkende ervaringen te boven te komen, en hierdoor weer een menswaardig leven te mogen beleven.

Richt in gezamenlijkheid jullie licht en liefde op deze zwaargetroffenen.

Dank voor jullie inzet en hulp.
De jullie toegewijde Meesters van Andromeda.