Nieuwsbrief 3 (13 oktober 2019)

Graag vragen wij aan jullie, lieve aardebewoners, de medewerking om het creëren van de Nieuwe Aarde op doeltreffende wijze uit te voeren.

Geraakt door jullie wil de aarde te hervormen naar een leefbare en gezonde planeet, beogen we de volgende stap te bereiken.

Wetend van de grote onrust op het aardse vlak is het nu van belang de inzet tijdelijk te verplaatsen naar hetgeen nu de volle aandacht vraagt.

Jullie, lieve aardbewoners, op de hoogte zijnde van de kracht van jullie wil datgene te bereiken wat de aarde nodig heeft, mogen nu je aandacht volledig schenken aan de nooddruftige vluchtelingen, nu weer bijzonder kwetsbaar door de ingrepen van regeringsleiders die enkel hun macht nastreven op een wijze die zowel de aarde als de aardbewoners op geen enkele wijze dient.

Richt al je licht en liefde op hen die nu weer getroffen worden door deze mensonterende praktijken, laat het hart van hen door jullie liefde en licht geraakt worden, opdat zij mogen ervaren niet alleen te staan in hun leven, maar mogen uitzien naar een voor hen draagbare vorm van leven, voorzien van huis en haard waar ook ter wereld.

Schenk hen door jullie licht en liefde de kracht te verwerven die zij nodig hebben de schrikwekkende ervaringen te boven te komen, en hierdoor weer een menswaardig leven te mogen beleven.

Richt in gezamenlijkheid jullie licht en liefde op deze zwaargetroffenen.

Dank voor jullie inzet en hulp.
De jullie toegewijde Meesters van Andromeda.

Nieuwsbrief 2 (28 september 2019)

Blij, jullie weer te mogen begeleiden,  weten wij alreeds dat jullie verheugd zijn over de komende  veranderingen, daar jullie allen verlangen naar het Zijn van de Aarde waar weer in blijheid, liefde en gelijkwaardigheid geleefd gaat worden.

Nu overtuigd zijnde van jullie wil je in te zetten voor deze Nieuwe Aarde, vragen wij aan jullie zorgvuldig te formuleren op welke wijze de aarde beleefd dient te geraken.

Formuleer je wensen, je inzichten en vragen op een voor jou overzichtelijke manier, beschrijf ze duidelijk en laat deze de vorm aannemen die een totaalbeeld omschrijven van je wensen betreffende je familie, vrienden en overige aardbewoners.

Wees vrij van beperkende gedachten, openbaar jezelf als een liefdevol wezen, gericht naar het diepste Zijn van jezelf, het belang dienend van de grootsheid van de Aarde.

Breng orde in je nu soms chaotisch aanwezige wensen, zodat het overzicht wat jullie allen tot stand brengen, leiden naar de Aarde waar wij graag willen zijn.

Neem de tijd, weet dat je nu creërt wat je wenst, wees dus zorgvuldig en liefdevol in je beschrijving. Weet vanuit je diepste kern het belang te dienen van de Aarde, zijn bewoners, en de toekomst.

Wij danken jullie voor de steun die je ons biedt de Aarde te herscheppen in samenwerking met jullie inzichten.

Dank daarvoor,
De Meesters van Andromeda,
in samenwerking met jullie, liefdevolle Aardbewoners

Nieuwsbrief 1 (16 september 2019)

Wij, de Meesters van Andromeda, zijn bijzonder verheugd jullie te mogen laten weten op welke wijze jullie een bijdrage kunnen leveren aan het medecreëeren van de Nieuwe Aarde.

Gebruikmakend van jullie bereidheid ons bij te staan deze Nieuwe Aarde te hervormen tot de planeet waar wij weer allen graag vertoeven, willen wij jullie nu laten weten dat de tijd aangebroken is de komende veranderingen voor te bereiden, zodat de mogelijkheid ontstaat op een liefdevolle wijze de aarde te vormen naar dat wat zij dient te zijn.

Wees bereid enige voorbereidingen te treffen. Van belang is het te voorkomen dat er gebrek aan water ontstaat en aan gegaarde voedingsmiddelen. Enige brandstof in voorraad nemen zal het leven veraangenamen, en ook het voorzien in enige lichtbronnen zal van belang zijn.

De voorzieningen zoals wij ze nu kennen zullen,aangepast aan een andersoortig besturingssysteem enige tijd buiten gebruik zijn, en het mondeling en schriftelijk communiceren zal in deze tijd een noodzaak zijn.

Weet dat deze ongemakken slechts een korte tijd in beslag nemen. Zoals de aarde zich nu gaat manifesteren ontstaat een leefwijze die gelijksoortig is als in het huidige bestel, enkel de aarde te plunderen zal plaatsmaken voor een gebruik van de aarde die enkel het welzijn van de planeet en zijn bewoners beoogt.
Verheug je op de komende periode waar wij dat mogen beleven wat onze diepste wens is, in vrede en liefde ons leven hier op aarde te mogen beleven.

Wij danken jullie van harte deze mooie samenwerking met jullie te mogen begeleiden.

De Meesters van Andromeda, in samenwerking met God