Nieuwsbrief 9 (4 januari 2020)

Nu, het nieuwe jaar ingegaan, is het al noodzakelijk voorbereidingen te treffen die het mogelijk maken in volle kracht en met veel liefde het jaar te doorstaan op een liefderijke manier.

Nog in de ban zijnde van de vele feestdagen treden we nu weer het ritme tegemoet wat de maatschappij ons oplegt.

Wees bereid aandacht te schenken aan dat wat jouw hart je ingeeft, laat de tredmolen van de vaste gewoontes je niet zodanig in de greep hebben dat je voorbij gaat aan dat
wat je werkelijk bent.

Neem dagelijks een half uurtje voor jezelf en ga hierin na wat jij in de afgelopen dag als prettig ervoer. Doe dit bewust, enkel gericht op je positieve ervaringen en gevoelens.
Word dan gewaar dat je door het bewust worden van de mooie momenten deze een belangrijke plaats innemen in je gedachtewereld.

Zo worden de soms moeilijkere delen van het leven slechts een onderdeel van het leven en bepalen deze niet je kijk op het leven.

Weet dat je de bewustwording zelf actief kunt beïnvloeden waardoor je je eigen leefsfeer mede bepaalt. Maak gebruik van dit weten en vergroot hierdoor je levenssfeer op een wijze die niet afhankelijk is van zwartkijkerij, maar hoop schenkt op
een toekomst waar je graag deel van uit maakt.

Schenk gerust aandacht aan dat wat je als zwaar ervaart, maar laat het je niet in beslag nemen. Tegenwicht is noodzakelijk om het evenwicht te laten zijn in je leven.

Wij hopen jullie mooie, opgewekte en blijde gedachtes te mogen waarnemen, wetend dat jullie dan de kracht zijn die het leven op een wijze begroeten die recht doet aan je eigen persoon

De jullie met aandacht volgende Meesters van Andromeda.

Nieuwsbrief 8 (22 december 2019)


Deze keer willen wij jullie vragen om in overeenstemming met hetgeen gebeurt in de maatschappij een conclusie te trekken over datgene wat jullie graag anders zouden willen zien.

Formuleer voor jouzelf en eventuele vrienden of andere betrokkenen binnen jouw kring een doelstelling waarin je omschrijft op welke wijze jij je inzichten in het maatschappelijk gebeuren vorm wilt geven.

Als je dit omschreven hebt, lees dan nogmaals kritisch je doelstelling na en laat het niet na nog veranderingen ter verduidelijking aan te brengen.

Als het voor jou mogelijk is dit binnen jouw kring te verspreiden, wacht dan hun mening af, wellicht komen er nog waardevolle aanvullingen.

Als je 100 % tevreden bent over je opbouwende visie op de toekomst gericht, richt dan dagelijks in volle concentratie je aandacht gedurende 15 minuten op deze door jouw omschreven doelstelling, en vraag om alle ondersteuning vanuit het hemelrijk voor jouw doel. Doe dit in gezamenlijkheid met gelijkgestemden, opdat jullie creërende kracht dan van een onschatbare waarde zal zijn.

Weet, dat jullie hulp aan het ontstaan van de Nieuwe Aarde de toekomst mede bepaalt, wees je er dus bewust van dat je denkwijze een opbouwende waarde vertegenwoordigt, ook in je gewone dagelijkse leven.

Wees bereid je verantwoording te nemen t.a.v. onze op de planeet Aarde beleefde levensomstandigheden door je gedachtekracht intensief in te zetten voor het bereiken van dat wat in het belang is van ieders leven op aarde.

Het zal enige inspanning vergen het maatschappijkritische oordelen los te laten en te vervangen door opbouwende maatschappijgerichte doeleinden.

Tracht dit pad volhardend te volgen, opdat ontstaat wat in het belang is van eenieder, in vrede, harmonie en verbondenheid te leven in eenheid.

Wij danken jullie van harte voor jullie medewerking.

De jullie toegewijde Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 7 (8 december 2019)

Graag willen wij jullie, lichtwerkers, laten weten op welke wijze wij jullie bijdrage ervaren nu jullie op de hoogte blijven via deze nieuwsbrief.

Nu, gesteund door jullie, leiden wij jullie licht, liefde en jullie kracht, ontstaan door jullie liefdevolle gedachtekracht, naar degenen die onze en jullie hulp als het meest dringend benodigen.

Weet, dat jullie intentie, gericht op het zuiveren van de aarde, en daarmede de bewoners van de aarde de gelegenheid biedend hun Goddelijke Plan te voltooien, wij alreeds de veranderingen bemerken in het bestel dat de aarde verbindt met het heelal.
Nu, nog niet merkbaar op aarde, zal de zuivering stapsgewijs doorgevoerd geraken in samenwerking met jullie. Richt je aandacht op het wereldgebeuren, wat voor jou het meest urgent is, en formuleer in zuiverheid jouw wens voor deze hulpbehoevenden.

Richt je dagelijks, in volledige concentratie gedurende 10 minuten, op jouw doelgroep, en wees ervan overtuigd dat jouw liefdevolle kracht uiteindelijk het resultaat oplevert wat jij beoogt.

Twijfel niet aan jouw kracht, volbreng deze daad in het belang van de aarde en haar bewoners.

Wees ervan overtuigd, dat wij jouw wens laten arriveren op de plaats waar jij deze wens voor bedoelt. Deze samenwerking is voor ons een handreiking in het samengaan met jullie, groeiend naar de volheid van je eigen Wezen. Benut deze oefening als voorbereiding naar de samensmelting van onze krachten, onze wijsheid en onze kennis.

Wij verheugen ons op ons komende samengaan, teneinde de aarde en haar bewoners in het diepste van hun wezen de evolutie te laten ervaren die het volmaakte beoogt.

Dank voor jullie zijn,
De jullie toegewijde Meesters van Andromeda.