Nieuwsbrief 13 (28 februari 2020)

Wij willen allen danken die beseften dat hun bijdrage aan het zuiveren van de aarde mede door toedoen van de Bellingcats, een duwtje in de goede richting was.

Door jullie aandacht en het vragen van bescherming voor deze onderzoekers begint het langzaam door te dringen in hogere kringen, dat leugens en bedrog geen voedingsbodem is om weer gekozen te worden voor een volgende termijn in de politieke loopbaan. Nu deze leugens en bedrog openbaar in vele media verschijnen ontstaat de behoefte bij velen hun anders verkozen politieke partij met kritische ogen te bekijken, en te overleggen op welke partij men nog in vertrouwen kan stemmen.

Ook dit is de weg die wij allen tesamen bewandelen in de hoop dat de Nieuwe Aarde zeer aanstaande is, mede door jullie aandacht voor de Bellingcats. Nu willen wij graag aan jullie meedelen dat een eerste belangrijke stap genomen is in het weer leefbaar en gezond maken van onze planeet aarde.

Een volgende stap zal door jullie ondernomen worden door je aandacht volwaardig te schenken aan het bewust worden dat jullie keuze in de politiek een verantwoorde keuze mag zijn. Wellicht is het verstandig vóór het stemmen met aandacht het programma te lezen van de politieke partij waarop je stemt. Kijk of dat programma in het belang van de Aarde en zijn bewoners is, of enkel gestoeld op economisch belang.

Zoek tot je de partij hebt die voldoet aan dat wat jij belangrijk vindt vanuit je hart. Pas als je hart voelt dat dit jouw partij is, dan is je stem een belangrijke bijdrage aan het belang van de Aarde en haar bewoners.

           Dank voor je bijdrage aan het ontstaan van de Nieuwe Aarde.

De jou ondersteunende Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 12 (16 februari 2020)

We willen jullie van harte vragen je nu bezig te houden met de informatie die tot jullie gekomen is via de media.

Vele fabeltjes verspreidend en soms onwaarheden die de verkoop moet stimuleren van hun tijdschrift, krant, of meer kijkcijfers, willen wij nu aan jullie laten weten voorzichtig te zijn met aannames die ver van de waarheid verwijderd zijn.

Echter is het ook zo dat sommigen een onderzoek doen naar alle details van hen, die in waarheid een vermogen zich toe eigenen, gebaseerd op verkeerde feiten.

Deze onderzoekenden, zich noemend Bellingcat, zijn in staat de waarheid te achterhalen, en presenteren waarheidsgetrouw hun bevindingen. Zij zijn een uitkomst voor de mensheid, daar zij er blijk van geven een verantwoordelijkheid te willen dragen voor het welbevinden van de aarde en haar bewoners.

Geroerd door hun inzet willen wij daarom aan jullie vragen hen te honoreren door hun aanbod van de waarheid in jullie op te nemen en vooral hun teksten en feiten door te laten dringen tot jullie.

Dit, omdat jullie daardoor het juiste inzicht krijgen op welke wijze de misleiding op aarde jullie eigen leven beïnvloedt.

Word wakker, en trek de juiste conclusies uit de ware feiten, integreer dit in jezelf en wees bereid je leven waar mogelijk aan te passen aan dat, waarvan je weet dat het de aarde behoedt voor grotere misstanden zoals deze nu bestaan.

Op naar een Nieuwe Aarde, vrij van leugens en misleidingen, voerend naar een veilige planeet voor iedereen.

De jullie toegewijde Meesters van Andromeda, blij zijnde jullie op de hoogte te mogen brengen van een oplossing aangaande de ver verspreide misleiding.

Nieuwsbrief 11 (2 februari 2020)

Graag delen wij jullie mee dat er vooruitgang geboekt werd. Door de inzet van velen van jullie, die gehoor gaven aan onze oproep niet in de negativiteit te verzinken maar integendeel, dat te creëren wat door je gedachtekracht ontstaan kan.

Velen getroostten zich de moeite om in gedachte een wereld te creëren die voldoet aan alle menswaardige omstandigheden.

Door deze kracht te benutten konden wij hulp bieden aan de gebieden, die door grote droogte geteisterd werden, nu weer voorzien worden van een neerdalende vochtigheid in de vorm van zowel regen als dauw, waardoor weer een aantal gebieden vruchtbaar en bebouwd door landbouwers, weer een optimale oogst opleverden.

Dit kleine succes geeft ons het inzicht dat jullie hulp onontbeerlijk is, maar in samenwerking met ons wel een aanzet is tot een verbeterde vorm van landbouw, vrij van kunstmatige ingrepen zoals pesticiden en kunstmesten die een waarlijke ondergang betekenen voor de Aarde zelf en haar gewassen die ontdaan zijn van hun natuurlijke voedingsstoffen.

Nu gebleken is dat door onze samenwerking weer een gebied kan ontstaan wat de ware rijkdom van Aarde en gewas garandeert, vragen wij wederom aan jullie een bijdrage te leveren in de vorm van een denkwijze,  door die gebieden die bedreigd worden door ontbossing, houtkap of andere menselijke bedreigingen, deze streken in het licht te zetten en de energie toe te wensen weer een voedzame en herstelde grond te laten ontstaan, zodat ook hier de gewassen kunnen groeien die ons voorzien van gezonde voedingsstoffen.

Richt je aandacht dagelijks in volle concentratie 10 minuten op de te bebouwen grond, die nu nog geschikt gemaakt dient te worden voor landbouw. Het oerbos in Brazilië verdient deze aanpak ten volle.

We hopen van harte op jullie steun en leiden jullie licht in volle aandacht naar de plek waar jullie aandacht op gericht is.

Dank jullie, mede creators van de Nieuwe Aarde, onze samenwerking zal de Aarde doen opstaan in volle glorie.

DANK, DANK, DANK, de jullie toegewijde Meesters van Andromeda.