Nieuwsbrief 4 (22 oktober 2019)

Graag willen wij jullie laten weten op welke wijze jullie deelgenoot kunnen zijn van de komende gebeurtenissen.

Al op de hoogte zijnde van de grote onrust op veel aardse vlakken, vergunnen wij jullie nu een zicht op de periode die over niet al te lange tijd aanbreekt. Weet dat er enkele voorzieningen kortstondig uitgeschakeld zullen zijn, dit ter vervanging van een ander besturingssysteem van het internet, dat nu op velerlei wijze misbruikt wordt.

Ter voorkoming van ongemakken laten wij jullie hiermee al kennis maken, zodat jullie voorbereidingen kunnen treffen je te voorzien van andere communicatiemiddelen. Schriftelijk en mondeling communiceren zal enige tijd aan de orde zijn.

Wees hier niet verontrust door, enkel het besturingssysteem wordt aangepast en er zal voldoende instructie komen bij het gebruik van de nieuwe methode. Verheugen jullie je op een weer zuiver internet, dat misbruik onmogelijk maakt, hetgeen de oorzaak was voor deze ingreep.

Nu, groeiend naar een niveau waarin wij weer in vrede en liefde verenigd zullen zijn, is dit gebruik van internet volkomen ongepast, en mogen wij dit medium weer in volstrekte zuiverheid benutten, bedoeld om familie- en vriendschapsbanden in stand te houden, alsook het bereik van gezondheidsinstanties mogelijk maken.

In eerste instantie zullen jullie ontdaan zijn, maar spoedig zijn de herstelwerkzaamheden tot een goed einde gebracht en verheugen jullie je op de ontstane mogelijkheden, een zuiver beeld gevend van de werkelijkheid, losgekoppeld van fake-nieuws en vele onbenodigdheden die tijdverslindend jullie aandacht opeisen.

Ontdek hierdoor ook weer jouw mogelijkheden, dat wat in je diepste zelf leeft.
Beschouw de komende tijd als een rustperiode, een ontdekkingsreis naar jezelf.
Verheug je op de toekomst.

Weet dat wij jullie de weg zullen wijzen in het hergebruik van internet.
Wij staan jullie bij.

De Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 3 (13 oktober 2019)

Graag vragen wij aan jullie, lieve aardebewoners, de medewerking om het creëren van de Nieuwe Aarde op doeltreffende wijze uit te voeren.

Geraakt door jullie wil de aarde te hervormen naar een leefbare en gezonde planeet, beogen we de volgende stap te bereiken.

Wetend van de grote onrust op het aardse vlak is het nu van belang de inzet tijdelijk te verplaatsen naar hetgeen nu de volle aandacht vraagt.

Jullie, lieve aardbewoners, op de hoogte zijnde van de kracht van jullie wil datgene te bereiken wat de aarde nodig heeft, mogen nu je aandacht volledig schenken aan de nooddruftige vluchtelingen, nu weer bijzonder kwetsbaar door de ingrepen van regeringsleiders die enkel hun macht nastreven op een wijze die zowel de aarde als de aardbewoners op geen enkele wijze dient.

Richt al je licht en liefde op hen die nu weer getroffen worden door deze mensonterende praktijken, laat het hart van hen door jullie liefde en licht geraakt worden, opdat zij mogen ervaren niet alleen te staan in hun leven, maar mogen uitzien naar een voor hen draagbare vorm van leven, voorzien van huis en haard waar ook ter wereld.

Schenk hen door jullie licht en liefde de kracht te verwerven die zij nodig hebben de schrikwekkende ervaringen te boven te komen, en hierdoor weer een menswaardig leven te mogen beleven.

Richt in gezamenlijkheid jullie licht en liefde op deze zwaargetroffenen.

Dank voor jullie inzet en hulp.
De jullie toegewijde Meesters van Andromeda.

Nieuwsbrief 2 (28 september 2019)

Blij, jullie weer te mogen begeleiden,  weten wij alreeds dat jullie verheugd zijn over de komende  veranderingen, daar jullie allen verlangen naar het Zijn van de Aarde waar weer in blijheid, liefde en gelijkwaardigheid geleefd gaat worden.

Nu overtuigd zijnde van jullie wil je in te zetten voor deze Nieuwe Aarde, vragen wij aan jullie zorgvuldig te formuleren op welke wijze de aarde beleefd dient te geraken.

Formuleer je wensen, je inzichten en vragen op een voor jou overzichtelijke manier, beschrijf ze duidelijk en laat deze de vorm aannemen die een totaalbeeld omschrijven van je wensen betreffende je familie, vrienden en overige aardbewoners.

Wees vrij van beperkende gedachten, openbaar jezelf als een liefdevol wezen, gericht naar het diepste Zijn van jezelf, het belang dienend van de grootsheid van de Aarde.

Breng orde in je nu soms chaotisch aanwezige wensen, zodat het overzicht wat jullie allen tot stand brengen, leiden naar de Aarde waar wij graag willen zijn.

Neem de tijd, weet dat je nu creërt wat je wenst, wees dus zorgvuldig en liefdevol in je beschrijving. Weet vanuit je diepste kern het belang te dienen van de Aarde, zijn bewoners, en de toekomst.

Wij danken jullie voor de steun die je ons biedt de Aarde te herscheppen in samenwerking met jullie inzichten.

Dank daarvoor,
De Meesters van Andromeda,
in samenwerking met jullie, liefdevolle Aardbewoners