Nieuwsbrief 61 (15 januari 2022)

Deze nieuwsbrief zal een verrassing zijn. Velen van jullie zijn al
met hun gedachten een wereld aan het creëren waar elk mens
blij mee zal zijn. De landbouw en veeteelt over heel de wereld
is door een aantal van jullie tot een prachtige schoonheid
gekomen. Overal zal iedere bewoner voldoende voedsel tot zich
kunnen nemen. De hongersnood gaat verdwijnen. Daarnaast is
huisvesting gecreëerd voor iedereen, iglo’s, Yurt, wigwams voor
hen die een andere huisvesting prefereren, de Tiny huisjes zijn
voor velen een uitkomst, vooral voor alleenstaanden een mooie
oplossing. Veel bejaardenwoningen zullen ontstaan, zodat er
ook huizen voor gezinnen voorradig zullen zijn. Het geldstelsel
zal enigermate veranderen, laat je niet drijven door geldzucht,
ga verstandig met je eigen vermogen om en deel met hun die
in armoede leven. Wij gaan weer oog krijgen voor elkanders
noden en zoeken samen de weg naar een bestaan waarin rijk
zal delen met arm, nu nog weg gehoond, de miljardairs groeien
en de armoede groeit ook nog. Kom, sta open geef het goede
voorbeeld, deel je overmatige geldvoorraad met hen waarvan
je weet dat ze in armoede leven. Laten we zorg voor elkaar
hebben, van individualisme naar verbonden aandacht voor
elkaar, waardoor we weer groeien naar de kracht van de
eenheid in plaats van verdeeldheid veroorzakend, hetgeen
momenteel gepredikt wordt door meerdere regeerders, niet
overziend dat deze de tweespalt in deze wereld laat groeien
naar een zeer veelvoudige verdeeldheid. Vraag bij het
mediteren het bewustzijn van de regeerders aan te passen aan
de behoeften van hun bevolking, dat zij de noden van de
bevolking gaan onderkennen en begrip hebben voor hun
behoeften, en vanuit dit weten de juiste besluitvorming laten
ontstaan, en niet enkel besluiten nemen ten bate van de
gefortuneerden, maar vooral in het belang die nu een
levensstandaard hebben die een schande is voor een rijk land,
die makkelijk door andere besluitvorming opgelost kan
geraken. Ga ervoor allemaal, stem met je hart bij verkiezingen
en stem niet op diegenen die enkel aan geld denken maar op
hen die een groot hart hebben voor elke bewoner van

Nederland. De Meesters van Andromeda helpen jullie met
liefde.

Nieuwsbrief 60 (31 december 2021)

Voor jullie, lieve aardebewoners, hebben wij een mooie
boodschap. Het afgelopen jaar is voor velen een zwaar jaar
geweest, niet enkel door het coronagebeuren, maar vooral door
de af gescheidenheid tussen familie, vrienden, collega’s, je
medesporters.
De eenzaamheid sloeg soms genadeloos toe, vooral jongeren
gingen in hun verstoordheid van het voor hun normale leven
soms grenzen over die het leven van anderen verstoorden. Zij
uitten hun pijn somtijds met wapengeweld, niet enkel gericht
op anderen, ook zochten zij een toevlucht in het gebruik van
een wapen naar zichzelf toe, soms zelfs dodelijk
Deze tijd zal niet al te lang meer duren, wel is het van belang
tijdelijk nog enige voorzichtigheid te betrachten ten behoeve
van het voorkomen van corona. Ga deze tijd nog gebruiken ten
behoeve van het creëren van de nieuwe wereld. Jullie hebben al
prachtige voorstellen gedaan waar we hierboven zeer verheugd
over zijn. De natuur in alle werelddelen mag nog extra
aandacht krijgen, en ook het creëren van een nieuwe regering.
Een regering, gekozen door de bevolking, dient deze bevolking
te kennen en te begrijpen en in hun belang de besluiten te
nemen die de bevolking dienen, en niet enkel de grootmachten,
zoals Shell, Tatasteel, en de farmacie niet te vergeten. Er
bestonden immers al middelen tegen corona, maar de zich op
de voorgrond plaatsende virologen waren gebaat bij de verkoop
van hun eigen producten. Er waren miljarden gespaard als men
zich goed verdiept had in de bestaande middelen, en deze
miljarden bij de Zorg terecht waren gekomen, die nu weer
gekort wordt, hetgeen een niet te begrijpen besluit is. Wij
hopen dat jullie elkaar ondersteunen in het bedenken van een
systeem dat recht doet aan het leven van iedereen, en niet
enkel in het voordeel van de rijken bepaald wordt.

De jullie ondersteunende Meesters van Andromeda

Nieuwsbrief 59 (17 december 2021)

Weet, lieve allemaal, dat naar onze bescheiden mening jullie een daad van liefde verrichten. Door jullie aansluiten aan het beleven van de Lock down is er een grote uitputting van de aarde voorkomen.

Weinig mogelijkheden hebbende wordt er veel minder geïnvesteerd in fossiele brandstoffen, zoals benzine, treinen en O.V. verbruiken minder brandstoffen, scholen die vroeger sluiten.

Natuurlijk wordt dan thuis iets meer verstookt, want velen zijn thuis en een warm nestje is dan nodig.

Daarom willen we jullie vragen deze tijd te benutten om in gedachte, evt. ook op schrift, de aarde te creëren die jullie wenselijk achten. Denk niet alleen aan jezelf maar aan de hele wereldbevolking. Je weet immers wel van andermans leed en verdriet, diep in armoede vertoevende, en geen thuisplek.

Alleen al als je daaraan denkt weet je dat het anders moet. Dit is het huiswerk wat we jullie de komende 14 dagen willen laten uitvoeren. Een bewustwording van je eigen leven en begrip voor diegenen die een zeer zwaar leven leiden op deze planeet.

Hebt elkander lief en draag zorg voor elkaar, net zoals God dat voor jullie heeft. Verhef elkaar en wees er voor elkaar.

       De jullie inspirerende Meesters van Andromeda.

             Creëer de aarde zoals het goed zal zijn